Vedtægter

§ 1.Institutionens navn
Stk. 1 Den selvejende institutions navn er Det Lille Børnehus Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum, Cvr.nr. 33440464.Institutionen har hjemsted i Rudersdal Kommune.

Institutionen drives som selvejende privat institution, med en bestyrelse bestående af et forældreflertal.

Institutionen er tilsluttet Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (herefter benævnt LDD).

 
§ 2.Overordnede mål
Stk. 1. Institutionen drives som privat institution i henhold til lov om dagtilbud §§ 19 – 20 og §§ 36 – 40, eller tilsvarende senere lovgivning.Stk. 2. Institutionens formål er at virke som dagtilbud for børn i alderen 0 til skolestart.
 
§ 3.Institutionens formål
Stk. 1. Institutionens formål er endvidere – med respekt for de af kommunen fastsatte mål og rammer, jf. § 2 – at drive daginstitution.Stk. 2. Institutionens formue er henlagt til institutionens formål.
 
§ 4.Institutionens ledelse
Stk. 1 Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, herunder arbejdsgiverkompetencen for institutionens personale, og en leder, der – i henhold til de til enhver tid gældende love og bestemmelser, og under ansvar overfor bestyrelsen – varetager den daglige pædagogiske ledelse og drift af institutionen, samt de opgaver der er forbundet hermed.
 
§ 5.Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der sammensættes således:3 medlemmer vælges af og blandt forældre til børn indskrevet i institutionen

2 medlemmer udpeges af LDD.

 

 
§ 6.Valg til bestyrelsen
Stk. 1. Valg til bestyrelsen sker ved at bestyrelsen, i samarbejde med institutionens leder, skriftlig indkalder til forældremøde med valg til bestyrelsen. Mødet skal finde stede senest udgangen af november måned. Indkaldelse sker ved mail samt ved opslag i børnehaven, med mindst 2 ugers varsel.Ved mødet bruges nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter iht. vedtægterne

På forældremødet redegør den siddende bestyrelse for arbejdet i året der er gået, ligesom institutionens leder orienterer om institutionens arbejde. Begge dele til forældrenes orientering.

Efter mødet underskrives referatet af den valgte dirigent, den valgte referent og den afgående bestyrelsesformand. I referatet indskrives endvidere det fulde navn på de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, ligesom der nedskrives hvilke bestyrelsesmedlemmer der forsætter i bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen forældrevalgte medlemmer vælges for en 2 årig periode. De medlemmer LDD udpeger udpeges for 2 år.

Stk. 3. Der kan vælges indtil 2 suppleanter, som indtræder i bestyrelsen, hvis de under stk. 1. nævnte forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, på grund af sygdom eller bortrejse får længerevarende forfald i mere end 2 måneder eller helt udtræder af bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde indtræder suppleanten for den resterende valgperiode.

Forældrerepræsentanter i bestyrelsen udtræder fra den dato barnets tilknytning til institutionen ophører.

Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.

Stk. 4. Er der ikke valgt suppleanter for forældrerepræsentanterne, skal der inden for 4 uger, fra forfaldet er bestyrelsen bekendt, afholdes forældremøde med suppleringsvalg til bestyrelsen. Det nyvalgte bestyrelsesmedlem indtræder herefter i resten af valgperioden.

Stk. 5. I lige år vælges 2 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 3 forældrerepræsentanter. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget.

Stk. 6. I lige år udpeges 1 repræsentant for LDD og i ulige år udpeges 1 repræsentant for LDD. Funktionsperioden påbegyndes umiddelbart efter udpegningen.

 
§ 7.Stemmeret og valgbarhed
Stk. 1 Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Ved afstemningen kan hver forælder med valgret afgive en stemme.Ved forældre forstås de personer, der på tidspunktet for valget til bestyrelsen har del i forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i daginstitutionen, eller den forælder, hvor barnet opholder sig mest, men som ikke nødvendigvis har del i forældremyndigheden.

Bestyrelsen vil i særlige situationer kunne tillægge andre valgbarhed og valgret. F.eks. personer, der har den faktiske omsorg for barnet, valgret og valgbarhed som forældre. Herved forstås f.eks.:

·       Personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter bestemmelserne i serviceloven.

·       Personer, der har indgået ægteskab eller registreret partnerskab eller er samlevende med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, og som tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren og barnet (det er herved en forudsætning, at forældremyndigheden over barnet ikke er delt mellem forældrene).

·       Ugifte samlevende, der tilhører samme husstand som barnet, og hvor den ene part i husstanden har forældremyndigheden over barnet.

Stk. 2. Medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Stk. 3. Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

 
§ 8.Bestyrelsens konstituering
Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.
 
§ 9.Bestyrelsens arbejde
Stk. 1. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, hvoraf mindst de tre skal være på institutionen.Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Dog skal mindst 3/5 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer være til stede.

Stk. 3. Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden.

Hvis formanden ikke – trods henstilling fra mindst 2 medlemmer – indkalder til møde, kan 3 medlemmer indkalde til møde med mindst 1 uges varsel og med angivelse af dagsorden.

Stk. 4. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker normalt skriftlig med mindst 1 uges varsel. Sammen med indkaldelsen fremsendes dagsorden for mødet med angivelse af de sager der er til behandling.

Stk. 5. Bestyrelsens udøver sin virksomhed i sine møder og bestyrelsens afgørelser træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægten eller i forretningsordenen, ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 6. Beslutninger omhandlende:

Lederansættelser,

ansættelser i almindelighed,

institutionens formue,

ejendomsforhold

kræver dog 4/5 flertal.

Stk. 7. Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger føres enten en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer, eller der udarbejdes et skriftligt referat, der tilstilles samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet, og godkendes på det efterfølgende møde. Ethvert bestyrelsesmedlem, såvel som institutionens leder, kan forlange at få særstandpunkter eller mindretalsopfattelser ført til referat.

Med sin underskrift bekræfter de deltagende medlemmer mødets afholdelse og at referatet er i overensstemmelse med det behandlede og besluttede.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsorden, som skal forefindes skriftlig. Forretningsordenen er en præcisering af bestyrelsens arbejdsform og en bestemmer omfanget af eventuel delegering af opgaver

Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, ar de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer, samt institutionens ledelse ved deres indtræden i bestyrelsen, hhv. inden stillings tiltræden, er gjort bekendt med indholdet af institutionens vedtægt, bestyrelsens forretningsorden, øvrige i institutionen gældende retningslinjer, samt andre regler mv. der er fastsat af bestyrelsen.

 
§ 10.Øvrige deltagere i bestyrelsens møder
Stk. 1. Institutionens ledelse deltager i bestyrelsens møder som bestyrelsens sekretær / sagsbehandler uden stemmeret.Stk. 2. 2 repræsentanter for personalet har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Vedkommende deltager på lige for med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i alt bestyrelsesarbejde, dog uden stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen beslutter, om der skal indkaldes relevante personer til møderne.

 
§ 11.Tavshedspligt
Stk. 1. Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen.Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering.
 
§ 12.Bestyrelsens kompetence
Stk. 1. Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål, og de love og regler der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.Stk. 2. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Stk. 3. Indgåelse og ophævelse af aftalen mellem institutionen og LDD, kræver tilslutning af 3/4 af institutionsbestyrelse.

Stk. 4. Beslutning om ophævelse eller ændring af tilknytnings- og samarbejdsforholdet med LDD, eller til beslutning vedrørende institutionens egenkapital og formueforhold kræves 3/5 blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 
§ 13Optagelseskriterier
Stk. 1. Institutionen er tilgængelig for alle børn.Stk. 2. Søskende til nuværende eller tidligere børn i institutionen har fortrinsret til institutionens pladser.

Stk. 3. Endvidere kan børn fra private dagplejere, som samarbejder med institutionen gives fortrinsret.

 
§ 14Udmeldelse / opsigelse af børn
Stk. 1. Udmeldelse af et barn skal foregå skriftlig med 2 måneds varsel til udgangen af den måned, som barnet ophører ved udgangen af.Stk. 2. Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter betalingsfristens udløb og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse med en uges varsel kan finde sted.
 
§ 15Åbningstider
Stk. 1. Institutionen har åbent alle hverdage med pasningsbehov, dog minimum således:mandag til torsdag fra kl. 07.00 til kl. 17.00

fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00.

Stk. 2. Institutionen kan holde lukket samme antal dage som kommunale daginstitutioner.

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte yderligere lukkedage i ferieperioder.

 
§ 16.Ansættelser og afskedigelser
Stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i det godkendte budget.Stk. 2. Ansættelser og afskedigelser, herunder ansættelse og afskedigelse af leder, kræver tilslutning i bestyrelsen jf. § 9 stk. 6.

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan, efter nærmere skriftlig indgået aftale herom, i et vist omfang delegere ansættelseskompetence til institutionens leder. Uddelegeret kompetence kan altid tilbagekaldes.

Stk. 4. Institutionens fastansatte personale skal sikres med indflydelse i forbindelse med fastansættelse af nye medarbejdere. De nærmere regler for en sådan medindflydelse, der skal omfatte personalets ret til at afgive indstilling ved nyansættelser, fastsættes af bestyrelsen i bestyrelsens forretningsorden, eller skriftlig for hvert enkelt tilfælde fastlagte retningslinjer.

 
§ 17.Forpligtelse
Stk. 1. Til at forpligte institutionen retligt over for tredjemand kræves underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsens formand eller ved dennes længerevarende forfald næstformanden.
 
 § 18.

Hæftelse

Stk. 1. Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke for institutions forpligtelser, men er ansvarlig for dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om ledelsesansvar.

Stk. 3. Bestyrelsen kan give institutionens leder prokura for så vidt angår dispositioner vedrørende institutionens daglige drift.

 
§ 19.Institutionens nedlæggelse
Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af institutionen, eller dens ophør som selvejende institution kræver tilslutning af 4/5 blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse skal dens egenkapital/formue med tilslutning fra 4/5 af bestyrelsesmedlemmer anvendes til et tilsvarende socialt formål.

Stk. 3. Kan det fornødne flertal jf. stk. 1. og stk. 2. ikke opnås, kan formanden indkalde til et nyt bestyrelsesmøde, med kun det pågældende punkt på dagsordenen, og beslutning kan på et sådant møde vedtages med tilslutning fra 3 bestyrelsesmedlemmer.

 
§ 20.Ændring af vedtægter
Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kræver tilslutning fra 4/5 bestyrelsesmedlemmer.Stk. 2. Ændringer i vedtægten skal endvidere godkendes af LDD.
 
§ 21Ikrafttrædelse
Vedtægterne er vedtaget på bestyrelsens møde 10/10 2017.Vedtægterne træder i kraft pr. 01/11 2017.

Vedtægterne erstatter vedtægter af 7/10 2010.