Pædagogiske principper

Institutionen er indrettet i et delvist ”åbent plan” med to stuer. Den ene kan lukkes af og den anden drager nytte af de ekstra kvadratmeter, det giver at ligge i forlængelse af gangarealet og køkkenet. Derudover, er der en del mindre rum, som giver børnene mulighed for at lege uforstyrret. Små rum såsom legerummet, spejlrummet, dukkekrog, værksted, LEGO rum, konstruktions rum samt pude rum.

Det pædagogiske personale har valgt at opdele børnene i de to stuer: Børnehaven og Vuggestuen.

Vuggestuegruppen 0-3 år.

Børnehavegruppen 3-6 år.

Bevæggrunde for denne aldersopdeling er, at børnene er på forskellige udviklingstrin hvor de har brug plads til aldersvarende udvikling. Samtidig finder vi det særdeles vigtigt at vi har et åbent miljø, med leg på tværs at stuerne hvor de yngste kan lærer af de ældste og de ældste kan lære at udvise omsorg og empati, der giver dem en god selvfølelse. Vi oplever, det giver en god harmoni og skaber en god følelse af fællesskab. Det giver husets indretning også naturligt plads til.

Børnene opholder sig i deres basisgruppe, når de spiser, holder samling og laver aktiviteter. På den måde udnytter vi til fulde husets funktionsopdelte indretning optimalt.

Tryllefløjten er et trygt og overskueligt miljø – et sted med omsorg for det enkelte barn og for udvikling af sociale og læringsmæssige kompetencer. Det er her barnet skal lære at fungere i et socialt samspil med andre. I dette forum tilegner barnet sig erfaringer, som er med til at danne grundlag for demokratiske værdier.

I Tryllefløjten tager det pædagogiske personale ansvar for børnenes udvikling, læring og dannelse med legen som udgangspunkt. Vi mener, at legen er et grundlæggende element i ” børnelivet ”og vi ser mange læringsmuligheder i legen. Derfor prioriterer vi at give plads og tid til børnenes leg. I legen stimuleres og udvikles børnenes personlige, sociale, sproglige, motoriske og børnekulturelle kompetencer, både når de leger alene og når de voksne inspirerer til en leg. Vi er opmærksomme på, at der skal være mulighed for, dels at lege uden afbrydelser og dels at lege uden voksnes årvågenhed. Dette sikres ved at opdele stuen i mindre enheder samt ved at benytte gangareal og alrum til legerum. Der arbejdes ligeledes med at skabe læringsrum, små ”rum i rummet”.
Det pædagogiske personalet reflekterer og overvejer løbende nye pædagogiske tiltag og planlægning af aktiviteter, som gør dette muligt.

Vi tilgodeser børnenes behov, ved at samle dem i gruppe med målrettede aldersvarende aktiviteter. Vores mål er, at alle bliver set, hørt og forstået, samt at handle derefter, som omsorgsfulde, nærværende voksne.

Det pædagogiske personale skal styrke barnets tro på sig selv og gennem udfordringer stimulere børnene til at være aktive, glade og nysgerrige. Der skal være rum for motorisk udfoldelse, så barnets bevægelses udvikling bliver stimuleret, både når barnet er inde og ude. Børnene motiveres til at gøre de ting, som de aldersmæssigt er i stand til: Tage tøj af og på, rydde op, dække borde og i det hele taget føle, at de er en aktiv og vigtig del af de daglige gøremål.

Vi lægger vægt på et godt børnemiljø, hvor børnene lærer at omgås hinanden med gensidig respekt. Vi lægger vægt på, at børnene bliver bevidstgjorte om deres følelser og interesser. At de bliver i stand til at skabe relationer til andre, samt at udtrykke sig alsidigt, ved at bruge sprog, sang, leg og fantasi. Vi arbejder med at give børnene medbestemmelse i forhold til børnekulturen i børnehaven. På denne måde forsøger vi at give børnene så stort ejerskab som muligt, for på den måde at skabe et fællesskab, som alle føler de er en del af.

I Tryllefløjten er børnene ude i al slags vejr. Legepladsen er et ekstra rum, der giver børnene større mulighed for udfoldelse og fordybelse. Legepladsen er indrettet så den giver alderssvarende udfordringer. Her har børnene mulighed for at kravle, klatre, grave i sand og mudder samt gynge. Der er cykelbane, små huse og træer, der må kravles i. Vi benytter os af de muligheder, der er i vores nærmiljø, hvor vi har både skov, marker med heste og naturlegeplads.